Navigation

Nyeste artikler

Mød os på Facebook

Besøgende

· Gæster online: 1

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 55
· Nyeste bruger: NV6A-Nete

Sidste Brugere Online

Admin70 uger
Jannie Frank146 uger
DV28B-Riskaer157 uger
Thomas og Nete175 uger
DV54A-Villy183 uger
SV9B-Ellen198 uger
DV20A-Tommy210 uger
DV29A-MTeis211 uger
walde236 uger
NV20A-Kirsten Hjorth250 uger

Log ind

Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Lokale links:

Tal Service - lokal hjælp til din bogføring og dit regnskab

Lokale Nyheder

Begivenheder

<< Marts 2023 >>
Ma Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Ingen begivenheder.

Debatemner

Nyeste emne
· Borgermødet 7/11-12
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet

Vedtægter


Ørholm Grundejerforening
Stiftet 14. januar 1917.

§ 1 Foreningens formål er:

 

Varetagelse af medlemmernes interesser i Lille Ørholmkvarteret, derunder:

1.        Etablering og vedligeholdelse af veje, vejbelysning, kloaksystemer, vand, gas og elforsyning mv.

2.        Repræsentation overfor offentlige myndigheder

3.        Bibeholdelse af de lokale trafikmidler

4.        Alle sager som vedrører arealerne o.m.a.

5.        Eventuel afholdelse af selskabelige sammenkomster

 

§ 2 Enhver grundejer inden for området er berettiget til medlemsskab. Intet medlem har mere end 1 stemme, uanset hvor mange grunde vedkommende ejer.

 

§ 3 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud. Foreningens regn­skabsår følger kalenderåret. Har et medlem ikke betalt kontingent inden afhol­delse af den ordinære generalforsamling, kan vedkommende slettes som medlem af foreningen og kan ikke på ny optages, før restancen er betalt.

 

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab skal tilstiles revisorerne og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at regnskabet med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til general­forsamling.

 

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

Kassereren er det eneste lønnede medlem af bestyrelsen og aflønnes med en af ge­­neralforsamlingen fastsat ydelse.

 

§ 4 Eksklusion af et medlem kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

§ 5 Foreningens ledelse sker ved en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges for 2 år.

 

Valget af de efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer finder sted på hvert års ordinære generalforsamling med skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. På denne vælges ligeledes 2 suppleanter samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Dersom et bestyrelsesmedlem på grund af dødsfald eller anden årsag i løbet af året udgår af bestyrelsen, tiltræder suppleanten indtil førstkommende ordinære ge­neralforsamling.

 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter general­forsamlingen.

 

§ 6 Medlems- og bestyrelsesmøder afholdes efter tilsigelse af formanden, så ofte han finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det af formanden.

 

§ 7 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender og afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.

 

Forslag, som ønskes behandlet, må skriftligt indsendes til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Enhver generalforsamling sammenkaldes med mindst 8 dages varsel og ledes af den af forsamlingen valgte dirigent.

 

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, udsendes dagsordenen som mi­nimum skal indeholde følgende:


 

ØRHOLM GRUNDEJERFORENING <årstal>

 

I henhold til Ørholm Grundejerforenings vedtægter § 7, indkaldes hermed til

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

<tid og sted>

 

DAGSORDEN

1.             Valg af dirigent og referent

2.             Bestyrelsens beretning til godkendelse

3.             Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

4.             Kontingentfastlæggelse

5.             Indkomne forslag

6.             Forslag fra bestyrelsen

7.             Valg til bestyrelsen

8.             Valg af 2 suppleanter

9.             Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10.         Eventuelt

 

§ 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Alle forslag vedtages ved almindelig majoritet. Til lovændringer fordres 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Skriftlig afstemning kan forlanges, når blot eet medlem ønsker dette.

 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen lade afholde, når den finder det nød­­vendigt, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring til formanden derom med angivelse af forhandlingsemnet.

 

Ved en generalforsamling som sidstnævnte skal de medlemmer, som har forlangt ge­neralforsamlingen afholdt, være tilstede, når der ikke foreligger lovligt forfald.

 

Indkaldelsen sker som ved den ordinære generalforsamling.

 

§ 10 Foreningen kan kun opløses, når 4/5 af foreningens medlemmer afgiver skriftlig stemmeerklæring derom.

 

§ 11 Hvor lovene intet foreskriver, handler bestyrelsen i foreningens interesse med an­svar for generalforsamlingen.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. september 2005.

Siden dannet på: 0.03 sekunder
10,494,600 Unikke besøg